De procedure van een gasboete in België: alles wat je moet weten

20 feb 2024

De procedure van een gasboete in België: alles wat je moet weten

Wat is een gasboete?

Een gasboete, ook wel een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) genoemd, is een straf die wordt opgelegd door de gemeente voor overtredingen van lokale reglementen. Dit kunnen bijvoorbeeld geluidsoverlast, wildplassen of foutparkeren zijn. Het doel van een gasboete is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

De overtreding

Wanneer je een overtreding begaat waarvoor een gasboete kan worden opgelegd, zal een sanctionerend ambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit gebeurt op basis van eigen vaststellingen of op basis van klachten van burgers. Het proces-verbaal beschrijft de feiten en vormt de basis voor het verdere verloop van de procedure.

De kennisgeving

Na het opmaken van het proces-verbaal ontvang je als overtreder een kennisgeving van de overtreding. Deze kennisgeving bevat informatie over de feiten waarvoor je wordt beboet, evenals de hoogte van de boete. Je hebt ook de mogelijkheid om te reageren op de kennisgeving en je verdediging voor te bereiden.

Verdediging

Indien je het niet eens bent met de gasboete, heb je het recht om je te verdedigen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Je kunt bijvoorbeeld aantonen dat je de overtreding niet begaan hebt of dat er verzachtende omstandigheden waren. Het is belangrijk om aan te tonen dat het proces-verbaal onjuist of onvolledig is, indien dit het geval is.

De beslissing

Na het indienen van je verdediging zal de sanctionerend ambtenaar een beslissing nemen. Hierbij kan de ambtenaar de gasboete bevestigen, verminderen of zelfs kwijtschelden. Je ontvangt een schriftelijke kennisgeving van de beslissing, waarin staat of je al dan niet de boete moet betalen.

Beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je in beroep gaan. Hiervoor moet je binnen een bepaalde termijn bezwaar indienen bij de bevoegde rechtbank. Tijdens het beroep wordt de zaak opnieuw bekeken en kan de beslissing nog altijd gewijzigd worden. Het is raadzaam om juridische bijstand te zoeken als je in beroep wilt gaan tegen een gasboete.

Conclusie

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de procedure van een gasboete in België. Vanaf het moment dat je een kennisgeving ontvangt, heb je de mogelijkheid om je te verdedigen en in beroep te gaan. Het is raadzaam om altijd juridisch advies in te winnen en je rechten te kennen. Door dit te doen, kun je mogelijk de boete verminderen of zelfs kwijtschelden.

Nieuw toegevoegd: